Mobile

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2022 r.

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) określają warunki korzystania przez użytkownika ze strony internetowej https://www.massivebio.com i jej powiązanych stron internetowych („Strona internetowa”), oraz świadczonych na niej usług, aplikacji mobilnych Synergy-AI Clinical Trial Finder i Cancer Quiz („Aplikacje mobilne”), Clinical Trial Matching, Virtual Tumor Board, Real World Data i innych platform („Platformy”), które są prezentowane przez Massive Bio Yazılım Dijital Sağlık Teknolojileri A.Ş. and Massive Bio, Inc. („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”). Strona Internetowa, Aplikacje Mobilne i Platformy są dalej określane łącznie jako „Rozwiązania”.

Massive Bio jest przedsiębiorstwem zajmującym się analizą danych, które oferuje drugą opinię medyczną i dopasowanie badań klinicznych poprzez ocenę istniejących informacji na temat pacjenta z chorobą nowotworową, wykorzystując naszą zastrzeżoną platformę opartą na sztucznej inteligencji, a także świadcząc usługi konsultacyjne dla onkologów pacjenta poprzez identyfikację i wyjaśnienie możliwości leczenia, które najlepiej pasują do profilu genomowego pacjenta, celów leczenia i zasobów (łącznie „Usługi”). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Massive Bio można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Warunki stanowią umowę prawną między użytkownikiem a Firmą, regulującą dostęp do Rozwiązań i korzystanie z Usług. Przed skorzystaniem z Usług należy dokładnie zapoznać się z Warunkami. Ponadto, jeśli użytkownik korzysta z określonej usługi w Rozwiązaniach lub uzyskuje dostęp do niej za pośrednictwem Rozwiązań, zgadza się przestrzegać wszelkich regulaminów lub wytycznych mających zastosowanie do takich usług. akie regulaminy lub polityki zostaną włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków. Korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń.

Nie należy korzystać z Usług, w przypadku braku akceptacji Warunków. POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO: NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA PRZEWIDUJĄ, ŻE WSZELKIE SPORY BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE, A NIE PRZEZ SĄD LUB PROCES Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŻA RÓWNIEŻ ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA GRUPY LUB CZŁONKA GRUPY WE WSZELKICH ROSZCZENIACH ZBIOROWYCH, KTÓRE MOŻE WNIEŚĆ PRZECIWKO FIRMIE MASSIVE BIO.

1. Kwalifikacja

1. Rozwiązania i nasze Usługi zostały zaprojektowane w sposób zgodny z prawem i przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych („USA”). Mimo że Rozwiązania i Usługi są dostępne dla osób w innych krajach, są skierowane do dostępu i użytkowania wyłącznie przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Firma nie gwarantuje, że korzystanie z Usług jest właściwe w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Jeśli użytkownik decyduje się na dostęp do Rozwiązań z innych lokalizacji, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującym prawem i przepisami lokalnymi.

2. Użytkownik potwierdza, że ma 18 lat lub więcej. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą odwiedzać lub w inny sposób korzystać z Rozwiązań w swoim imieniu, a my nie zbieramy świadomie danych od takich osób.

2. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Informacje zawarte w Rozwiązaniach mają charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny. Massive Bio nie świadczy usług medycznych za pośrednictwem Rozwiązań. Podane informacje nie zastępują profesjonalnej opinii pracownika ochrony zdrowia, który fizycznie bada, diagnozuje i leczy pacjentów. Należy skonsultować się z lekarzem lub innym specjalistą medycznym w celu uzyskania porady dotyczącej stanu zdrowia lub leczenia. Pełnimy rolę wspierającą dla lekarza pierwszego kontaktu lub onkologa.

2. Użytkownik korzysta z wszelkich treści lub informacji udostępnianych w Rozwiązaniach i Usługach wyłącznie na własne ryzyko. Rozwiązania mogą nie być aktualne lub mogą niedokładnie przedstawiać pełny zakres i szczegóły opcji leczenia onkologicznego lub opcji programów pomocy dla pacjentów. Mogą istnieć lokalne programy lub niedawno zaktualizowane programy krajowe, które nie zostały opisane w Rozwiązaniach. Należy pamiętać, że publikacja przez Firmę jakichkolwiek treści nie jest równoznaczna z poparciem przez Firmę poglądów w nich wyrażonych, ani też z gwarancją lub rękojmią dotyczącą jakiejkolwiek strategii, zalecenia, leczenia, działania lub zastosowania leku lub preparatu, dokonaną przez autora treści.

3. Massive Bio jest firmą zajmującą się analizą danych, która ocenia istniejące informacje i dane kliniczne. Massive Bio nie jest świadczeniodawcą, a zamówienie Usług w Massive Bio nie powoduje nawiązania relacji pacjent – dostawca. Massive Bio nie będzie fizycznie monitorować ani badać użytkownika, testować próbek krwi lub tkanek ani wykonywać zdjęć anatomicznych w celach diagnostycznych lub terapeutycznych.

4. Massive Bio nie prowadzi praktyki lekarskiej i nie posiada licencji, rejestracji, certyfikatu ani innych kwalifikacji do prowadzenia praktyki lekarskiej lub świadczenia usług medycznych w jakiejkolwiek lokalizacji.

5. Massive Bio zakłada, że informacje kliniczne i dane o użytkowniku dostarczone przez świadczeniodawców są dokładne i kompletne. Massive Bio nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niekompletne raporty przekazywane użytkownikowi lub jego głównemu onkologowi z powodu niedokładnych, niekompletnych lub nieczytelnych informacji medycznych lub danych, które firma Massive Bio otrzymała od świadczeniodawców.

6. Massive Bio zrzeka się wszelkich wyraźnych i domniemanych gwarancji, w tym domniemanych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Massive Bio nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, kompletności lub wiarygodności raportu.

7. Massive Bio przekaże swój raport użytkownikowi lub głównemu onkologowi. Główny onkolog może, ale nie musi, zdecydować się na skorzystanie raportu Massive Bio według własnego uznania.

8. Po wstępnym przeglądzie informacji i danych klinicznych, Massive Bio może odmówić rozpatrzenia wniosku i zwrócić płatność, jeśli stwierdzi według własnego uznania, że usługi Massive Bio nie byłyby pomocne dla użytkownika lub głównego onkologa.

9. Massive Bio udziela niewyłącznej, ogólnoświatowej i bezterminowej licencji na wykonywanie, wyświetlanie i korzystanie z Aplikacji Mobilnych na Urządzeniu.

3. Modyfikacja niniejszych Warunków i Rozwiązań

Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie niniejszych Warunków. Firma ma prawo, ale nie obowiązek, do poprawiania wszelkich błędów lub braków w dowolnej części Rozwiązań, Usług i niniejszych Warunków. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia lub anulowania dowolnej części Rozwiązań, Usług i niniejszych Warunków, według własnego uznania, w całości lub w części, w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zmiany w niniejszych Warunkach wchodzą w życie natychmiast po umieszczeniu ich w Rozwiązaniach. Dalsze korzystanie z Rozwiązań lub Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszych Warunkach będzie oznaczało akceptację wprowadzonych zmian.

4. Ograniczenia dotyczące stosowania Rozwiązań

Użytkownik nie może uzyskać dostępu ani korzystać, ani podejmować prób uzyskania dostępu lub korzystania z Rozwiązań lub Usług w celu podjęcia jakichkolwiek działań, które mogłyby zaszkodzić nam lub stronie trzeciej, zakłócić działanie Rozwiązań lub korzystać z Rozwiązań w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy prawa. Nie ograniczając powyższego, użytkownik zobowiązuje się nie podejmować poniższych działań:

1. Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywe podawanie lub inne wprowadzanie w błąd swoich powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem lub pochodzenia jakichkolwiek dostarczanych informacji;

2. Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu zakłócania lub próby zakłócania prawidłowego działania Rozwiązań, Usług lub jakiejkolwiek działalności prowadzonej w ramach Rozwiązań lub próby sondowania, skanowania, testowania podatności na ataki lub naruszania bezpieczeństwa jakiegokolwiek systemu lub sieci;

3. Obchodzenie, inżynieria wsteczna, rozszyfrowywanie, dekompilacja, demontaż, dekodowanie lub inna zmiana lub ingerencja w (lub próba, zachęcanie lub wspieranie próby angażowania się w takie działania przez inne osoby) jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Usługi. Używanie lub rozpowszechnianie narzędzi przeznaczonych do naruszania bezpieczeństwa (np. programów do zgadywania haseł, narzędzi do łamania zabezpieczeń lub narzędzi do sondowania sieci) jest surowo zabronione;

4. Zaangażowanie się w nieautoryzowane użycie botów, robotów internetowych, pobieranie lub pozyskiwanie treści lub informacji, lub użycie innych nieautoryzowanych środków automatycznych do kompilacji informacji;

5. Uzyskanie lub próba uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych, materiałów, informacji lub jakichkolwiek usług dostępnych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem;

6. Podejmowania jakichkolwiek działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą sieć lub infrastrukturę;

7. Przesyłanie lub przekazywanie w inny sposób jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub materiałów, które naruszają prawa stron trzecich, zawierają wirusy lub są w inny sposób szkodliwe dla komputerów lub systemów naszych użytkowników; oraz

8. Angażowanie się w jakiekolwiek inne zachowania, które ograniczają lub uniemożliwiają jakiejkolwiek osobie korzystanie z Usługi lub które, w naszej własnej ocenie, narażają nas, naszych użytkowników, podmioty stowarzyszone lub inne strony trzecie na odpowiedzialność, szkody lub krzywdy jakiegokolwiek rodzaju.

Naruszanie bezpieczeństwa systemu oraz określone inne działania grożą odpowiedzialnością cywilną i karną. Możemy prowadzić dochodzenia i współpracować z organami egzekucyjnymi w celu wniesienia oskarżenia przeciwko użytkownikom, którzy naruszają Warunki. Możemy zawiesić lub odebrać użytkownikowi dostęp do Rozwiązań bez powiadomienia.

5. Ujawnienie informacji

1. Ujawnienie na mocy przepisów prawnych. Firma zastrzega sobie zawsze prawo do ujawnienia wszelkich informacji niezbędnych do przestrzegania obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub żądań organów administracji publicznej, w tym informacji umożliwiających identyfikację tożsamości osoby, lub do edycji, odmowy zezwolenia lub usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

2. Podanie prawidłowych danych osobowych. Podczas korzystania z Rozwiązań, użytkownik może być zobowiązany do wprowadzenia pewnych informacji, w tym, bez ograniczeń, danych osobowych (dalej „Informacje”). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przekaże Firmie kompletne, prawdziwe i poprawne informacje oraz będzie aktualizował takie Informacje w Rozwiązaniach niezwłocznie, gdy będzie to konieczne i wymagane przez Rozwiązania.

6.  Materiały

Istnieją dwa rodzaje Materiałów, które użytkownik może przesłać: „Materiały dotyczące Konta”, które odnoszą się do użytkownika i jego informacji zdrowotnych, które są przesyłane w celu uzyskania dostępu do Usług, w tym ubiegania się o zostanie pacjentem, ubiegania się o zwrot kosztów lub przekazania darowizny, oraz „Materiały ogólne”, takie jak komentarze lub opinie, które użytkownik przesyła do Rozwiązań.

1. Materiały dotyczące Konta. Użytkownik musi zarejestrować się w Rozwiązaniach, aby ubiegać się o skorzystanie z Usług tworząc profil użytkownika. Podczas rejestracji, użytkownik zgadza się dostarczyć dokładne, aktualne i kompletne informacje o sobie, zgodnie z wymaganiami lub instrukcjami w Rozwiązaniach i niezwłocznie aktualizować te informacje, aby zapewnić ich dokładność. Firma ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia każdego konta lub innych form rejestracji oraz do odmowy bieżącego lub przyszłego korzystania z Rozwiązań, jeśli podejrzewa, że podane informacje są niedokładne lub niekompletne. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł i nazw użytkownika, które otrzymał lub wybrał w związku z Usługą. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego hasła lub konta.

2. Materiały ogólne. Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje lub materiały (w tym bez ograniczeń pomysły, know-how, koncepcje, techniki, opinie, dane, pytania, komentarze, sugestie, strategie, dzieła sztuki, statystyki, wykresy, procesy, plany, darmowe oprogramowanie, skrypty, kod lub słabe punkty), przyznaje Firmie nieograniczoną, wieczystą, nieodwołalną, wolną od tantiem, obowiązującą na całym świecie, zbywalną i podlegającą sublicencjonowaniu licencję na wykorzystanie w dowolny sposób do dowolnego celu komercyjnego lub niekomercyjnego, w tym bez ograniczeń prawo do reprodukcji, kopiowania, wyświetlania (publicznie lub w inny sposób), wykonywania (publicznie lub w inny sposób), modyfikowania, przesyłania, rozpowszechniania, edytowania, zmiany formatu, tłumaczenia i wykonywania prac pochodnych od tych materiałów lub informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma rekompensaty ani wynagrodzenia za takie wykorzystanie. Użytkownik oświadcza, że nie będzie miał prawa do roszczeń wobec Firmy ani do opłat licencyjnych lub tantiem z tytułu domniemanego lub faktycznego naruszenia lub przywłaszczenia jakiejkolwiek własności zawartej w jego materiałach.

3. Odpowiedzialność użytkownika za materiały i prawa Firmy do monitorowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za swoje Materiały i konsekwencje ich przesyłania. Firma nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Rozwiązań przez jakiegokolwiek użytkownika. Firma zastrzega sobie prawo do przeglądania i monitorowania korzystania z Rozwiązań, w tym bez ograniczeń, korzystania z dowolnego identyfikatora użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do Rozwiązań oraz wszelkich Materiałów przesłanych lub zmienionych w Rozwiązaniach, a także do usuwania wszelkich Materiałów, które Firma uzna według własnego uznania za naruszające niniejsze Warunki. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odebrania użytkownikowi dostępu do Rozwiązań, w tym, bez ograniczeń, dostępu do dowolnej lub wszystkich usług świadczonych w ramach tych Rozwiązań lub możliwości korzystania z dowolnego identyfikatora użytkownika strony internetowej i hasła, w dowolnym momencie bez powiadomienia, jeśli uzna, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki lub może naruszyć te Warunki. Jedynym środkiem prawnym wobec Firmy w przypadku sporu wynikającego z niniejszych Warunków, Rozwiązań lub korzystania z nich jest wypowiedzenie niniejszych Warunków poprzez zaprzestanie korzystania z Rozwiązań. W przypadku wypowiedzenia niniejszych Warunków, Firma może usunąć i przechowywać, według własnego uznania, Materiały i dane związane z korzystaniem z Rozwiązań. Spółka może również zmienić, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt publicznie dostępnej części Rozwiązań, w tym dostępność dowolnej funkcji Strony internetowej, bazy danych lub treści. Firma dostarczy użytkownikowi trzydziestodniowe (30) powiadomienie przed istotną zmianą, zawieszeniem lub zaprzestaniem działania jakiegokolwiek aspektu tej części Rozwiązań.

7. Konto użytkownika

1. Bezpieczeństwo konta i hasła. W przypadku założenia konta i otrzymania lub ustanowienia hasła do takiego konta, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem jego konta lub hasła. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, likwidacji kont lub usunięcia treści według własnego uznania.

2. Powiadomienie o nieautoryzowanym użyciu / ograniczeniu dostępu. Użytkownik niezwłocznie powiadomi Firmę o każdym nieautoryzowanym użyciu lub zagrożeniu nieautoryzowanym użyciem jego konta lub Rozwiązań lub o każdym innym znanym mu naruszeniu lub możliwym naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym jego konta lub Rozwiązań, w tym bez ograniczeń o każdej utracie lub naruszeniu jakiegokolwiek hasła, i będzie współpracował z Firmą w uzasadniony sposób, aby pomóc Firmie w zapobieganiu dalszemu nieautoryzowanemu użyciu, zagrożeniu nieautoryzowanym użyciem, ujawnieniu lub zagrożeniu ujawnieniem dotyczącym Rozwiązań, konta użytkownika i jego hasła. Użytkownik zgadza się, że natychmiast po wygaśnięciu jego prawa do korzystania z Rozwiązań lub jakiejkolwiek części Rozwiązań chronionej hasłem, lub na wcześniejsze żądanie Firmy w dowolnym czasie, zaprzestanie wszelkiego dostępu i korzystania z Rozwiązań lub takiej części Rozwiązań chronionej hasłem i nie będzie podejmował prób uzyskania dostępu i korzystania z nich.

8. Oświadczenia i zapewnienia użytkownika

1. Korzystając lub uzyskując dostęp do Rozwiązań lub Przesyłając Materiały, użytkownik (1) oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do swoich Materiałów niezbędne do udzielenia licencji udzielonych na mocy niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do przesłania Materiałów, oraz ma wszystkie prawo, moc i upoważnienie do przystąpienia do niniejszych Warunków i do pełnego wykonania ich postanowień, (2) oświadcza i zapewnia, że korzystanie przez Użytkownika z Rozwiązań, zawartości Strony internetowej lub Materiałów nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej stron trzecich, prawa do wizerunku lub prywatności, prawa do tajemnicy handlowej lub zachowania poufności, lub prawa umownego, ani nie narusza niniejszych Warunków, ani żadnej innej umowy, którą użytkownik jest związany, ani żadnego przepisu prawa, zasady, regulacji, nakazu lub decyzji, której podlega, (3) oświadcza i zapewnia, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa, umów lub porozumień, na swój wyłączny koszt i odpowiedzialność, w związku z korzystaniem lub dostępem do Rozwiązań, (4) oświadcza i zapewnia, że będzie przesyłał i wykorzystywał wyłącznie Materiały, które mogą być używane zgodnie z licencjami udzielonymi przez użytkownika na mocy niniejszych Warunków oraz (5) akceptuje, że Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za akceptację lub brak akceptacji Materiałów użytkownika lub za usunięcie lub brak usunięcia Materiałów użytkownika, w całości lub w części.

2. WYŁĄCZENIE OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTA Z Rozwiązań NA WŁASNE RYZYKO. STARANIA FIRMY MAJĄCE NA CELU MODYFIKACJĘ Rozwiązań NIE BĘDĄ UZNAWANE ZA ZRZECZENIE SIĘ TYCH OGRANICZEŃ. Rozwiązania, W TYM WSZELKIE TREŚCI, INFORMACJE LUB USŁUGI DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM Rozwiązań LUB W POWIĄZANIU Z NIMI, SĄ DOSTARCZANE „W stanie, w jakim są”, JAKO UDOGODNIENIE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW, BEZ REPREZENTACJI LUB ZAPEWNIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU UŻYTKOWNIKOWI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE TRZECIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI (1) PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, (2) ZAWARTOŚCI INFORMACJI LUB DOKŁADNOŚCI, (3) NIENARUSZALNOŚCI, (4) NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, (5) TYTUŁU PRAWNEGO, (6) ŻE Rozwiązania BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB BEZBŁĘDNY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB NIEPRZERWANY, SĄ AKTUALNE ORAZ DOKŁADNIE OPISUJĄ PRODUKTY I USŁUGI FIRMY, LUB SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, (7) ŻE WSZELKIE USTERKI LUB BŁĘDY W Rozwiązaniach ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB (8) ŻE Rozwiązania SĄ KOMPATYBILNE Z OKREŚLONYM SPRZĘTEM LUB PLATFORMĄ PROGRAMOWĄ

3. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI OPERACYJNE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, JEDNOSTKI ZALEŻNE, SUBLICENCJOBIORCY, NASTĘPCY I CESJONARIUSZE, NIEZALEŻNI WYKONAWCY I STRONY POWIĄZANE (ŁĄCZNIE, WRAZ Z FIRMĄ, „PODMIOTY FIRMY”) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z ROZWIĄZAŃ, UTRATĘ DANYCH, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYMIERNE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z Rozwiązań LUB Z OPÓŹNIENIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z NICH, LUB ZA JAKIEKOLWIEK NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZEKAZYWANIEM POUFNYCH INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM Rozwiązań, LUB ZA WSZELKIE INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM LUB OGLĄDANE W Rozwiązaniach, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z KORZYSTANIA Z NICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO OPARTE NA UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, REGULACJI, PRAWIE ZWYCZAJOWYM LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD I NAWET JEŚLI TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z ZANIEDBANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA FIRMY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ WYŁĄCZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W KAŻDYM PRZYPADKU. W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY JEST OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. DODATKOWE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI POJAWIAJĄ SIĘ W TREŚCI Rozwiązań I SĄ WŁĄCZONE DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU PRZEZ ODNIESIENIE. W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NAKŁADAJĄ WIĘKSZE OGRANICZENIA NA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z Rozwiązań lub ZAWARTYCH W NICH MATERIAŁÓW, ZASTOSOANIE MAJĄ WIĘKSZE OGRANICZENIA. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO ROSZCZEŃ STRON TRZECICH, JAK RÓWNIEŻ ROSZCZEŃ POMIĘDZY STRONAMI.

9. Zwroty

1. Jeśli osoba korzystająca z usług Massive Bio dokona płatności, ale umrze zanim Massive Bio otrzyma dokumentację medyczną, to członek rodziny danej osoby ma prawo do pełnego zwrotu kwoty. W razie potrzeby do Massive Bio zostanie przesłana faksem lub zeskanowana elektroniczna kopia aktu zgonu oraz dowód dokumentu dotyczącego danego pacjenta. Po 30 dniach od pierwszego wezwania do przesłania dokumentacji do Massive Bio, pacjent lub rodzina nie są już uprawnieni do zwrotu pieniędzy.

2. Jeśli dokumentacja medyczna zostanie zebrana przez Massive Bio, pacjent nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Jeśli dokumentacja medyczna nie zostanie uzyskana w ciągu trzydziestu kolejnych dni od otrzymania płatności przez Massive Bio, klient może zażądać pełnego zwrotu pieniędzy.

3. Po dostarczeniu raportu z analizy do wnioskodawcy, nie przysługuje mu już prawo do zwrotu pieniędzy. W przypadku, gdy choroba pokona pacjenta przed lub po dostarczeniu analizy, zwrot kosztów nie będzie możliwy.

4. Żadne inne wnioski o zwrot kosztów nie będą akceptowane, jeśli pacjent nie kwalifikuje się do jednej z powyższych kategorii.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zwolni z odpowiedzialności, obroni (lub zawrze ugodę) i zabezpieczy Podmioty Firmy przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, postępowaniami, stratami, rozliczeniami, decyzjami, zobowiązaniami, pozwami, odszkodowaniami, sporami lub żądaniami, w tym bez ograniczeń przed wszelkimi postępowaniami, dochodzeniami lub roszczeniami ze strony organizacji samoregulującej, stanowej lub federalnej agencji lub komisji ds. papierów wartościowych, w tym przed uzasadnionymi honorariami prawników i wszelkimi innymi kosztami, opłatami i wydatkami (łącznie „Roszczenia”) wobec któregokolwiek z Podmiotów Firmy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, które wynikają lub są związane z (1) postępowaniem użytkownika, dostarczaniem treści lub korzystaniem z Rozwiązań, lub takimi działaniami podejmowanymi przez jakąkolwiek stronę trzecią za pośrednictwem użytkownika, (2) naruszeniem przez użytkownika praw innej osoby lub strony, (3) wszelkimi Materiałami dostarczonymi lub udostępnionymi przez użytkownika oraz (4) wszelkimi naruszeniami lub złamaniem przez użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w tym bez ograniczeń wszelkimi naruszeniami oświadczeń i zapewnień zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie zawrze ugody w sprawie jakiegokolwiek roszczenia objętego odszkodowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy; zgoda nie może być bezzasadnie wstrzymana. W związku z jakimikolwiek Roszczeniami, które mogą spowodować powstanie zobowiązań odszkodowawczych Użytkownika, jak określono powyżej, Podmioty Firmy będą miały wyłączne prawo, według własnego uznania, do obrony, negocjowania i zawarcia ugody w sprawie pozwu, działania lub postępowania. Użytkownik jest związany określeniem wszelkich roszczeń, działań lub postępowań bronionych w ten sposób lub wszelkich negocjacji lub ugód zawartych w ten sposób. Środki prawne przewidziane w niniejszym Punkcie nie są wyłącznymi środkami i nie ograniczają żadnych innych środków dostępnych dla Podmiotów Firmy na mocy niniejszego Punktu.

11. Poufność

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może wykorzystywać i pozyskiwać Informacje poufne Firmy poprzez korzystanie z części Rozwiązań. W rozumieniu niniejszych Warunków, „Informacje poufne” oznaczają wszystkie poufne i zastrzeżone informacje oraz tajemnice handlowe Firmy, niezależnie od tego, czy zostały zapisane, czy też nie, w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku, dotyczące Firmy lub jej działalności, w tym bez ograniczeń te odnoszące się do własności intelektualnej Firmy, technologii, badań i rozwoju, systemów, oprogramowania, planów biznesowych, operacji biznesowych, strategii, informacji finansowych, informacji technicznych, klientów, list klientów, dostawców, zasad i procedur operacyjnych oraz wszelkich informacji od stron trzecich, które Firma jest zobowiązana zachować jako poufne, w przypadku gdy takie informacje nie są ogólnie dostępne bez zabezpieczenia hasłem. „Informacje poufne” obejmują wszelkie hasła do konta. Użytkownik nie może w żadnym momencie, bezpośrednio lub pośrednio, w jakimkolwiek celu, wykorzystywać, kopiować lub ujawniać jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi jakichkolwiek Informacji poufnych lub zezwalać na to innym osobom, z wyjątkiem celów wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Firma może ubiegać się i uzyskać nakaz sądowy przeciwko ujawnieniu lub zagrożeniu ujawnienia Informacji poufnych, jako uzupełnienie innych dostępnych środków prawnych. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Firmy, w przypadku powzięcia informacji o nieuprawnionym posiadaniu lub wykorzystaniu Informacji poufnych i niezwłocznie przekaże Firmie wszystkie szczegóły dotyczące takiego posiadania lub wykorzystania.

12. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

1. Własność Strony internetowej. Rozwiązania i cała zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie i inne kwestie związane z Rozwiązaniami (łącznie „Zawartość”) są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami wynikającymi z własności (w tym, ale nie wyłącznie, prawami własności intelektualnej) na mocy konwencji międzynarodowych i przepisów prawa Stanów Zjednoczonych i innych przepisów prawnych. Rozwiązania i cała Zawartość jest własnością Firmy i licencjodawców stron trzecich. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Rozwiązaniach i Zawartości pozostają w posiadaniu Firmy lub licencjodawców będących stronami trzecimi. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Użytkownik nie nabywa praw własności do Rozwiązań lub jakichkolwiek Zawartości innych niż prawa do Materiałów, które może posiadać. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich dodatkowych informacji dotyczących praw autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych w jakiejkolwiek Zawartości. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować ani rozpracowywać Rozwiązań lub jakiejkolwiek zawartości Strony. Użytkownik może korzystać z Rozwiązań i Zawartości wyłącznie w sposób wyraźnie określony w niniejszym dokumencie, a jakiekolwiek inne wykorzystanie jest zabronione. Wszelkie kopiowanie, publikowanie lub redystrybucja Rozwiązań lub zawartości Strony, w tym poprzez buforowanie, kadrowanie lub podobne środki, są wyraźnie niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy i odpowiedniego właściciela praw własności intelektualnej zidentyfikowanego w przedmiotowej zawartości, która to zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania właściciela praw.

2. Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich. Firma przestrzega praw własności intelektualnej stron trzecich i oczekuje, że nasi użytkownicy będą postępować tak samo. W przypadku uznania, że praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, należy dostarczyć wyznaczonemu przedstawicielowi firmy ds. praw autorskich, określonemu poniżej, wszystkie informacje wymagane przez ustawę o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w Internecie (Digital Millennium Copyright Act, DMCA), 17 U.S.C. § 512, streszczone następująco: (1) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone; (2) identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które miało zostać naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim na jednej internetowej stronie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł na tej stronie internetowej; (3) identyfikacja materiału, który ma być naruszony lub który jest przedmiotem działań o charakterze naruszającym i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje w wystarczającym stopniu umożliwiające nam zlokalizowanie materiału; (4) informacje wystarczające do skontaktowania się ze stroną skarżącą; (5) oświadczenie, że strona skarżąca jest przekonana w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przepisy prawa; (6) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne, oraz pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone; oraz (7) wszelkie inne materiały lub informacje, które mogą być wymagane na mocy DMCA z późniejszymi zmianami lub przez amerykański urząd ds. praw autorskich.

3. Agent ds. praw. autorskich. Zgodnie z ustawą DMCA, pisemne zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich musi zostać przesłane do wyznaczonego przez firmę agenta ds. praw autorskich przy użyciu następujących danych kontaktowych: Massive Bio Designated Copyright Agent: Email: [email protected] Adres: Massive Bio Yazılım Dijital Sağlık Teknolojileri A.Ş. and Massive Bio, Inc.

WSZELKIE ZAPYTANIA DO AGENTA DS. PRAW AUTORSKICH NIEZWIĄZANE Z ROSZCZENIEM O NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

13. Rozstrzyganie sporów (klauzula arbitrażowa)

1. Wiążący arbitraż Użytkownik i Firma zgadzają się na poddanie się wiążącemu arbitrażowi w przypadku sporu, kontrowersji lub roszczenia (każde z osobna określane jako “Spór”) wynikającego z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub ich naruszeniem, rozwiązaniem, egzekwowaniem, interpretacją lub ważnością (w tym określeniem zakresu lub zastosowania niniejszych Warunków do arbitrażu), prawami i obowiązkami użytkownika lub Firmy wynikającymi z niniejszych Warunków, Rozwiązań, korzystania z Rozwiązań oraz informacji, usług i produktów, które mogą być dostarczane przez lub za pośrednictwem Rozwiązań lub w związku z nimi. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, przed jednym arbitrem indywidualnie, a nie jako powództwo zbiorowe. Użytkownik wyraźnie zrzeka się wszelkich praw do rozstrzygania sporów w ramach pozwu zbiorowego. Użytkownik wyraźnie zrzeka się również prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych. Postępowanie arbitrażowe będzie zarządzane przez JAMS (http://www.jamsadr.com). Użytkownik może uzyskać kopię zasad JAMS kontaktując się z tą organizacją. Użytkownik i Firma uzgodnią jednego arbitra do przeprowadzenia arbitrażu. Jeśli strony nie mogą porozumieć się co do arbitra, zostanie on wybrany zgodnie z zasadami JAMS. Każda strona będzie odpowiedzialna za swojego prawnika, eksperta i inne opłaty, chyba że arbiter zasądzi takie opłaty na rzecz drugiej strony. Niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień niniejszego punktu, w zakresie, w jakim użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył lub stwarzał zagrożenie naruszenia praw własności intelektualnej Firmy, Firma może ubiegać się (a użytkownik nie będzie tego kwestionował) o wydanie nakazu lub innej stosownej rekompensaty w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym w Nowym Jorku, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów.

2. Zakończenie postępowania arbitrażowego. Orzeczenie sądu arbitrażowego jest ostateczne i wiążące dla wszystkich stron. Wszelkie postępowania arbitrażowe na podstawie niniejszej klauzuli reguluje Federalna ustawa o arbitrażu, a nie jakiekolwiek prawo stanowe dotyczące arbitrażu. Każdy sąd właściwy może wydać decyzję na podstawie orzeczenia arbitra. Jeśli jakakolwiek część niniejszego ustępu, inna niż zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego, zostanie uznana za niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, pozostała część pozostanie w mocy.  Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, jeśli zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego zawarte w niniejszym dokumencie nie jest wykonalne w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby lub osób, brak wykonalności będzie dotyczył tylko takiej osoby lub osób, a wszystkie inne osoby nadal będą podlegać Klauzuli arbitrażowej

3. Rezygnacja z prawa do pozwu zbiorowego. Niniejsze Warunki przewidują, że wszelkie Spory będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie lub procesie z udziałem ławy przysięgłych. JEŚLI SPÓR ZOSTANIE PRZEKAZANY DO ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO UCZESTNICTWA JAKO PRZEDSTAWICIEL GRUPY LUB CZŁONEK GRUPY W KAŻDYM POZWIE ZBIOROWYM, KTÓRY MOŻE DOTYCZYĆ PODMIOTÓW FIRMY, W TYM PRAWA DO ARBITRAŻU ZBIOROWEGO LUB ŁĄCZENIA INDYWIDUALNYCH ARBITRAŻÓW. BEZ OGRANICZEŃ, OBEJMUJE TO REZYGNACJĘ Z PRAWA DO WNIESIENIA LUB UCZESTNICTWA W POZWIE ZBIOROWYM ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA STANOWEGO.

4. Wybór prawa; jurysdykcja i miejsce; zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Warunki podlegają prawu Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanu Delaware, z wyłączeniem wszelkich przepisów lub zasad dotyczących sprzeczności prawa, które miałyby zastosowanie do przepisów prawa innej jurysdykcji. W zakresie, w jakim Klauzula Arbitrażowa nie reguluje Sporu, Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Nowym Jorku, we wszystkich sporach wynikających z lub związanych z korzystaniem z Rozwiązań lub wynikających z niniejszych Warunków; pod warunkiem jednak, że w przypadku, gdy Firma wystąpi lub dołączy do niej strona trzecia w jakimkolwiek innym sądzie lub na jakimkolwiek innym forum w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, która może stanowić podstawę roszczenia Firmy na mocy niniejszej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję takiego sądu lub forum w odniesieniu do wszelkich roszczeń, które mogą być w nim dochodzone przez Firmę. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na sprawowanie jurysdykcji przez takie sądy w każdym takim działaniu. Ponadto, niezależnie od powyższego, użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich zastrzeżeń, które może teraz lub w przyszłości mieć w odniesieniu do ustalenia miejsca wszelkich takich pozwów, działań lub postępowania w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, wniesionych w dowolnym z takich sądów, wszelkich roszczeń, że wszelkie takie pozwy, działania lub postępowania wniesione w dowolnym z takich sądów zostały wniesione w niewłaściwym forum. Ostateczna decyzja w każdym z takich pozwów, działań lub postępowań wniesionych w dowolnym z takich sądów będzie rozstrzygająca i dla użytkownika wiążąca. Może być egzekwowana w każdym sądzie, w którym użytkownik podlega jurysdykcji, poprzez pozew na podstawie takiej decyzji. Korzystanie z Rozwiązań jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, która nie nadaje mocy prawnej wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków, w tym bez ograniczeń niniejszemu ustępowi. W zakresie, w jakim Klauzula arbitrażowa nie reguluje roszczeń, Firma i Użytkownik niniejszym zrzekają się prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych w jakimkolwiek sądzie i w jakimkolwiek pozwie, działaniu lub postępowaniu, niezależnie od tego, czy ma charakter deliktowy, kontraktowy, czy oparty na innej podstawie, w którym którakolwiek ze stron jest stroną, w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających z lub w związku z niniejszymi Warunkami, prawami i obowiązkami Użytkownika lub Firmy wynikającymi z niniejszych Warunków, Rozwiązań, korzystania z Rozwiązań oraz usług i produktów, które mogą być świadczone przez lub za pośrednictwem lub w związku z Rozwiązaniami.

14. Postanowienia różne

1. Wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu i korzystanie poza Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli jakiekolwiek produkty lub usługi wymienione w Rozwiązaniach staną się dostępne, będą dostępne w Stanach Zjednoczonych i mogą nie być dostępne w innych lokalizacjach. Firma nie zapewnia, że Rozwiązania lub jakiekolwiek produkty lub usługi, o których w nich mowa, mogą być zgodnie z prawem wyświetlane, dostępne lub wykorzystywane poza Stanami Zjednoczonymi. Uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Rozwiązań lub jakichkolwiek produktów lub usług w nich zawartych może nie być zgodne z prawem w przypadku niektórych osób lub krajów. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp lub korzysta z Rozwiązań poza granicami Stanów Zjednoczonych, robi to na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.

2. Brak spółek joint venture. Użytkownik zgadza się, że między nim a Firmą nie istnieje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy lub przedstawicielstwo w związku z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem z Rozwiązań.

3. Nagłówki. Nagłówki sekcji i inne podpisy w niniejszych Warunkach są używane wyłącznie dla wygody stron, nie mają znaczenia prawnego ani umownego i nie mogą być wykorzystywane do interpretacji, wykładni lub egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków.

4. Postanowienia zachowujące moc obowiązującą. Postanowienia następujących sekcji zachowują ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu tych sekcji: Ujawnienie na mocy przepisów prawnych, Materiały, Oświadczenia i zapewnienia Użytkownika, Wyłączenia odpowiedzialności, Poufność, Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, Rozstrzyganie sporów (Klauzula arbitrażowa), Wybór prawa; Jurysdykcja i miejsce; Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem ławy przysięgłych oraz Postanowienia różne.

5. Zrzeczenie się praw. Brak egzekwowania przez Firmę któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się lub ograniczenia prawa Firmy do późniejszego egzekwowania i egzekwowania ścisłego przestrzegania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków.

6. Cesja. Użytkownik nie może dokonać żadnej cesji, przeniesienia lub innego przekazania niniejszych Warunków (na mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, która zostanie udzielona według jej wyłącznego uznania. Firma może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną inną stronę.

7. Okres przedawnienia. Wszelkie powództwa dotyczące korzystania z Rozwiązań muszą zostać wszczęte w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa; wszelkie takie roszczenia zostaną bezpowrotnie przedawnione, bez względu na jakiekolwiek przepisy prawa stanowiące inaczej.

8. Ważność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to będzie odzwierciedlać pierwotną intencję strony zgodnie z obowiązującym prawem. Pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w pełnej mocy.

9. Powiadomienia. Powiadomienia Firmy na mocy niniejszych Warunków są skuteczne tylko wtedy, gdy są sporządzone na piśmie i przekazane osobiście, dostarczone przez uznaną firmę kurierską lub wysłane pocztą, z opłaconą opłatą pocztową, listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do Firmy, przy czym takie powiadomienia są skuteczne od daty rzeczywistego, potwierdzonego odbioru przez Firmę. Powiadomienia wysyłane do użytkownika są uznawane za skuteczne, jeśli zostały wysłane na adres e-mail, SMS, faks, czat, adres pocztowy, WhatsApp lub inne dane kontaktowe podane przez użytkownika i są uznawane za skuteczne po potwierdzeniu otrzymania lub po upływie jednego dnia od wysłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

10. Całość Umowy; Język Umowy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Firmą w odniesieniu do Rozwiązań. Zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoległe komunikacje i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy użytkownikiem a Firmą w odniesieniu do Rozwiązań. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Wersja drukowana niniejszych Warunków oraz wszelkie powiadomienia przekazane w formie elektronicznej będą dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszych Warunkach lub z nimi związanym w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie papierowej. Strony uzgadniają, że niniejsze Warunki i powiązane dokumenty są sporządzane w języku angielskim.

Zapytania dotyczące niniejszych Warunków należy kierować na adres [email protected].